L'Associació Andorrana per la Qualitat Ambiental Interior neix a finals del 2008 sense ànim de lucre i amb els objectius següents:

 1. Proposar als poders públics l’elaboració i l’aprovació de les normes necessàries per reglamentar les activitats dels professionals dels diferents sectors relacionats amb el control de la qualitat ambiental interior, defensant i millorant el desenvolupament de l'activitat d'aquelles persones i professionals que treballin en el sector.
 2. Fomentar la investigació, el desenvolupament i la innovació per millorar el control i la qualitat ambiental interior.
 3. Proposar, col·laborar i difondre accions per a l'estandardització de procediments que facilitin l'ús racional i sostenible dels ambients interiors.
 4. L'administració i disposició dels propis recursos, siguin pressupostaris o patrimonials, i la seva aplicació a les finalitats i activitats pròpies de l'Associació.
 5. L'estudi de tot tipus de problemes que es puguin plantejar, amb caràcter general, a les empreses associades, l'acord de les solucions pertinents i l'establiment de les conseqüents línies d'actuació.
 6. L'establiment dels instruments adequats per a la coordinació entre els associats, exercint una eficaç defensa dels seus interessos empresarials.
 7. El manteniment d'una informació mútua i recíproca entre els membres de l'Associació sobre tot allò relacionat amb les finalitats específiques de la mateixa, així com el reforç de les relacions entre els associats i l'actuació de mediació i arbitratge en les situacions que així ho requereixin.
 8. L'establiment, manteniment i foment de contactes i col·laboracions amb entitats nacionals i internacionals de naturalesa i finalitat anàlogues.
 9. L'establiment de serveis comercials propis i altres d'interès comú i la seva coordinació, en els termes de l'article 4 dels presents estatuts.
 10. Promocionar l’estudi i el desenvolupament dels coneixements, de les tècniques o de les activitats relacionades amb la qualitat ambiental interior.
 11. Crear i promocionar les investigacions relacionades amb la qualitat de l’aire interior.
 12. Difondre entre els seus socis informació sobre tècniques i altres activitats relacionades.
 13. Organitzar col·loquis, seminaris, jornades, congressos i tot tipus de manifestacions relacionades amb la qualitat de l’aire interior.
 14. Procurar acords amb les autoritats acadèmiques, amb l’administració, les universitats i les entitats públiques o privades per l’estudi, la investigació i l’aplicació dels aspectes relacionats amb la qualitat de l’aire interior.
 15. Totes les altres funcions de naturalesa anàloga que es considerin necessàries o convenients per al compliment de les seves finalitats i per a la defensa dels legítims interessos dels seus membres.